Dr.Samer Ibrahim El Ajouz

 

 

M.D.Senior Registrar Orthopedic Surgeon

 

Dr.Samer Ibrahim El Ajouz